top of page

GIỚI THIỆU VỀ DÒNG  ĐỊA NGỤC

Các nhà hàng tại Wix   Nhận đơn đặt hàng trực tuyến

PPinpointing

Địa chỉ khách hàng để đặt hàng trực tuyến tại nhà hàng Wix
Xác định địa chỉ là gì?
Khi khách hàng đặt hàng giao hàng, chúng tôi phải xác định địa chỉ chính xác của họ để đảm bảo rằng địa chỉ đó nằm trong một trong các khu vực giao hàng của bạn. Việc xác định yêu cầu khách hàng của bạn nhập một địa chỉ cụ thể mà Google Maps nhận dạng được.
Khi nào thì việc xác định chính xác không thành công?
Thật không may, một số địa chỉ rất khó xác định và vị trí của chúng chỉ có thể là gần đúng. Điều này có thể xảy ra vì bất kỳ lý do nào sau đây:
Khách hàng nhập địa chỉ không đầy đủ, ví dụ địa chỉ đường phố mà không có số nhà.
Một khách hàng có địa chỉ không chuẩn không được Google Maps nhận dạng.
Một khách hàng yêu cầu giao hàng đến một khách sạn hoặc doanh nghiệp và không biết địa chỉ chính xác. 
Khách hàng của tôi sẽ thấy gì nếu xác định không thành công?
Nếu tính năng xác định chính xác được bật và chúng tôi không thể xác định được địa chỉ trên bản đồ, khách hàng của bạn sẽ được yêu cầu nhập một địa chỉ khác. 

Tôi có nên bật hoặc tắt tính năng xác định không?
Nếu bạn chủ yếu phân phối đến các khu vực có phạm vi phủ bản đồ tốt, chúng tôi khuyên bạn nên bật tính năng xác định. Nếu bạn giao hàng đến các khu vực hẻo lánh không được các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ của chúng tôi bao phủ đầy đủ, tốt nhất là bạn nên tắt tính năng xác định để cho phép khách hàng nhập địa chỉ gần đúng. 
Để cho phép khách hàng nhập địa chỉ gần đúng:
Mở trang tổng quan Nhà hàng Wix.
Nhấp vào tab Cài đặt.
Nhấp vào tab Đặt hàng Trực tuyến.
Nhấp vào Giao hàng.
Nhấp vào nút chuyển đổi Địa chỉ xác định.
Đã bật: Khách hàng nhập địa chỉ gần đúng sẽ được nhắc nhập địa chỉ chính xác 
Đã tắt: Khách hàng sẽ được phép nhập một địa chỉ gần đúng
Ghi chú:
Trong quá trình thanh toán, khách hàng có thể thêm hướng dẫn giao hàng cho dù đã bật tính năng xác định hay chưa.

Liệu nó có trả lời cho câu hỏi của bạn không?
có không

Wix Restaurants  Taking Online Orders

Pinpointing Customer Addresses for Online Ordering in Wix Restaurants

What is address pinpointing?

When a customer orders delivery, we must locate their exact address to make sure it is covered by one of your delivery areas. Pinpointing requires your customers to enter a specific address that Google Maps recognizes.

When does pinpointing fail?

Unfortunately, some addresses are hard to pinpoint, and their location can only be approximated. This can happen for any of the following reasons:

 • A customer enters an incomplete address, e.g. a street address without a house number.

 • A customer has a non-standard address not recognized by Google Maps.

 • A customer requests delivery to a hotel or business and does not know the exact address. 

What does my customer see if pinpointing fails?

If pinpointing is enabled and we can't locate an address on the map, your customer is asked to enter a different address. 

Should I enable or disable pinpointing?

If you deliver mostly to areas with good map coverage, we advise you to leave pinpointing enabled. If you delivery to remote areas which are not fully covered by our map service providers, it is best to disable pinpointing to allow customers to enter approximate addresses.  

To allow customers to enter an approximate address:

 1. Open the Wix Restaurants dashboard.

 2. Click the Settings tab.

 3. Click the Online Ordering tab.

 4. Click Delivery.

 5. Click the Pinpointing Addresses toggle.

  • Enabled: Customers who enter an approximate address are prompted to enter an exact address  

  • Disabled: Customers will be allowed to enter an approximate address

Note:

During checkout, customers can add delivery instructions whether pinpointing is enabled or not.

Did this answer your question?Yes No

bottom of page